Cleverkids ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก 3-16 ปี

รอบรู้ ก้าวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

"จากกระดาษหน้าขาวๆ จะกลายเป็นชิ้นงานที่เด็กวัย 3-16 ปีภูมิใจ เราไม่เพียงสอนให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์เป็นเท่านั้น แต่สอนทั้งหลักการ และทฤษฎีคอมพิวเตอร์ให้เด็กเข้าใจ เพราะเราเชื่อว่าการเข้าใจหลักการที่ถูกต้องและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เด็กต่อยอดศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มั่นใจในการทำงาน และใช้ได้อย่างถูกต้อง

Kiddy (เด็กอายุ 3-6 ปี)

เน้นเรียนรู้ด้วยหลักสูตรสนุกสนาน กระตุ้นสมองสร้างจินตนาการ และนำเสนอผ่านผลงานที่สร้างสรรค์เองจากคอมพิวเตอร์

Junior (เด็กอายุ 7-9 ปี)

เนื้อหาครอบคลุมความรู้ที่เด็กต้องใช้งานในการเรียนระดับประถมศึกษา และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับสูงขึ้นไป

Senior (อายุ 10-16 ปี)

เปิดโลกการใช้งานเทคโนโลยีแบบผสมผสาน รู้จักนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพสาขา CLEVERKIDSสาขาของCleverkids
................................................
ผลงาน
.................................................

รวมภาพเด็กๆ
.................................................


.................................................

ถาม-ตอบ
.................................................

สนุกกับเกม
.................................................


   

Cleverkids ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
ถนนสาธุประดิษฐ์ โทร : 02-674-0957 , สาขาเซ็นทรัล บางนา โทร 02-7452638
E-Mail : webmaster@cleverkids.in.th