ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
สาขา CLEVERKIDSสาขาของCleverkids
................................................

หลักสูตรที่เปิดสอน

Regular Program : สำหรับเด็ก (เรียนหลังโรงเรียนเลิก, วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์)
Holiday Program : สำหรับเด็ก (ช่วงปิดเทอม)
Adult Program : สำหรับผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง

การเรียนรู้เป็นระบบ ทีละขั้นตอน ทั้งส่วนเนื้อหา ส่วนปฏิบัติ และการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนตรวจสอบได้

เนื้อหาบทเรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. IT Literacy : เนื้อหาทฤษฎีคอมพิวเตอร์
2. Practice : ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมต่างๆ
3. Evaluate : ทดสอบและประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร
มีการประเมินและรายงานผลการเรียนผ่าน Progress Update เพื่อสรุปพัฒนาการตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
 
นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เกิดความภูมิใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ช่วยพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้เข้าถึงหลักการ สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูงต่อไป
เนื้อหาการเรียนเสริมความรู้ที่น่าสนใจ เหมาะกับวัยของเด็ก เพื่อให้มีพัฒนาการด้านการเตรียมความพร้อม
นักเรียนมีคะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้นจากเดิม
นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ดี สามารถใช้ช่วยในวิชาอื่นได้ เช่น ใช้ค้นหาความรู้เพิ่มเติม และจัดทำรายงาน
การเรียนโดยเชื่อมโยงจากเรื่องราวที่สนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงาน
 
ผลงาน
.................................................
รวมภาพเด็กๆ
.................................................

.................................................
ถาม-ตอบ
.................................................
สนุกกับเกม
.................................................
 
   
 
Cleverkids ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
ถนนสาธุประดิษฐ์ โทร : 02-674-0957 , สาขาเซ็นทรัล บางนา โทร 02-745-7368 , สาขาเทพารักษ์ โทร 02-758-2638
E-Mail : webmaster@cleverkids.in.th